ข้อสอบสรุปความ ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1. นักเรียนต้องไปโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ฉะนั้น
ก. นายสิทธิศักดิ์หนีโรงเรียน
ข. นายสิทธิศักดิ์ต้องไปโรงเรียน
ค. นายสิทธิศักดิ์ไม่ชอบไปโรงเรียน
ง. นายสิทธิศักดิ์ไม่ต้องไปโรงเรียน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 2. หนูทุกตัวเป็นแมว แมวทุกตัวเป็นห่าน ฉะนั้น
ก. ห่านทุกตัวเป็นหนู
ข. หนูทุกตัวเป็นห่าน
ค. หนูบางตัวเป็นแมว
ง. หนูบางตัวเป็นแมวและเป็นห่าน
จ.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อที่ 3. คนสวยทุกคนเป็นคนหยิ่ง วันนิภาเป็นเทพี อาจสรุปได้ว่า  
ก. วันนิภาหยิ่ง
ข. วันนิภาไม่หยิ่ง
ค. วันนิภาเป็นคนสวย
ง. วันนิภาชอบการประกวด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้


เฉลย

ข้อที่ 1. นักเรียนต้องไปโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ฉะนั้น
ก. นายสิทธิศักดิ์หนีโรงเรียน
ข. นายสิทธิศักดิ์ต้องไปโรงเรียน
ค. นายสิทธิศักดิ์ไม่ชอบไปโรงเรียน
ง. นายสิทธิศักดิ์ไม่ต้องไปโรงเรียน
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา
ถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้ “นักเรียนต้องไปโรงเรียน นายสิทธิศักดิ์เป็นนักเรียน” ข้อความก็จะ สมเหตุสมผล  (Valid)  ตามหลักตรรกวิทยา คำตอบก็จะไม่ใช่ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ ก. นายสิทธิศักดิ์หนีโรงเรียน
ผิด เพราะ นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ก็หนีโรงเรียนไม่ได้

ข้อ ข. นายสิทธิศักดิ์ต้องไปโรงเรียน
ผิด เพราะ นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียน

ข้อ ค. นายสิทธิศักดิ์ไม่ชอบไปโรงเรียน
ผิด เพราะ แม้นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน แต่ก็อาจจะเป็นครู คำตอบจึงไปเข้าสรุปแน่นอนอะไรไม่ได้

ข้อ ง. นายสิทธิศักดิ์ไม่ต้องไปโรงเรียน
ผิด เพราะ แม้นายสิทธิศักดิ์ไม่ได้เป็นนักเรียน แต่ก็อาจจะเป็นครู คำตอบจึงไปเข้าสรุปแน่นอนอะไรไม่ได้

ข้อที่ 2. หนูทุกตัวเป็นแมว แมวทุกตัวเป็นห่าน ฉะนั้น
ก. ห่านทุกตัวเป็นหนู
ข. หนูทุกตัวเป็นห่าน
ค. หนูบางตัวเป็นแมว
ง. หนูบางตัวเป็นแมวและเป็นห่าน
จ.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “หนูทุกตัวเป็นห่าน” เพราะ ข้อความของโจทย์สมเหตุสมผล  (Valid)  ตามหลักตรรกวิทยา
เพื่อความแน่นอน เราต้องใช้วงกลมของออยเลอร์เข้ามาช่วยในการพิสูจน์
คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ข.

ข้อที่ 3. คนสวยทุกคนเป็นคนหยิ่ง วันนิภาเป็นเทพี อาจสรุปได้ว่า  
ก. วันนิภาหยิ่ง
ข. วันนิภาไม่หยิ่ง
ค. วันนิภาเป็นคนสวย
ง. วันนิภาชอบการประกวด
จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

วิเคราะห์
เมื่ออ่านพบโจทย์ในลักษณะนี้ เดาเอาไว้ในใจก่อนเลยว่า จะต้องตอบ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” เพราะ ข้อความไม่สมเหตุสมผล  (Invalid)  ตามหลักการของตรรกวิทยา

คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ จ.

บางคนอาจจะลังเลในข้อ ค. กับ ข้อ ง. ว่าอาจจะเป็นข้อถูกก็ได้ เพื่อให้แน่ใจมากขึ้น ผมขอวิเคราะห์อย่างนี้
ค. วันนิภาเป็นคนสวย
ผู้เข้าสอบบางคนอาจจะเลือกข้อนี้ ในความเป็นจริงแล้ว เทพีอาจจะไม่สวยก็ได้ เพราะ เทพีมีหลายประเภท เทพีช้างก็มี  เทพีคนแก่ก็มี
ง. วันนิภาชอบการประกวด
ผู้เข้าสอบบางคนอาจจะเลือกข้อนี้ ในความเป็นจริงแล้ว คนที่เป็นเทพีอาจจะไม่ชอบการประกวดก็ได้ เพราะ ในหลายๆ เวทีก็มีการถูกบังคับเข้าไป

อย่าไปคิดถึงเฉพาะเวทีประกวดที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียว คำว่า เทพีต้องรวมถึงเวทีประกวดทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น